Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1.    Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tiemessen Verhuur, hierna te noemen: “Verhuurder”, en een Wederpartij waarop Verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verhuurder, voor de uitvoering waarvan door Verhuurder derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verhuurder en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhuurder en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.     Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 30 kalenderdagen tenzij anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, de  geldende materiaal prijzen en loonkosten. Indien na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst wij geconfronteerd worden met meerkosten wegens verhoging van materiaal, loonkosten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen. Wederpartij is echter wel bevoegd de overeenkomst in deze situatie te ontbinden, schriftelijk binnen 7 kalenderdagen.

Artikel 3.  levertijd en levering.

1. Aangegeven levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Overschrijding  van levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Wederpartij is in geval van niet tijdige levering niet gerechtigd tot annulering van de overeenkomst, noch tot weigering of terugzending, hetzij van het geheel of een gedeelte van een huurovereenkomst. Annulering behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verhuurder. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Verhuurder.

2. Het vervoer zal door de Verhuurder geschieden tenzij anders overeengekomen. In geval dat de Huurder voor het vervoer zorg draagt is de Huurder volledig verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze van vervoeren en eventuele ontstane schade.

Artikel 4. Gebruik door derden.

1. Het is de Huurder toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met de Verhuurder. De Huurder blijft ten alle tijden volledige verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van de Verhuurder voor het gebruik door derden van het gehuurde.

Artikel 5.  Betalingen

1. Wederpartij dient de Huurprijs en Kosten voorafgaande of  indien schriftelijk afgesproken tijdens levering(remboursement) te voldoen. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is, dient de wederpartij de Huurprijs en Kosten te betalen binnen veertien kalenderdagen na de datum van de factuur via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur met de op de factuur aangeven vermeldingen.

2. De Huurprijs en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Verhuurder zijn ontvangen.

3. Ingeval van enige wanbetaling, of faillissement, uitstel, ontbinding, in vereffeningstelling, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in mogelijkheden, of kennelijk onvermogen van de Wederpartij, of ingeval van verkoop, overdracht, inpandgeving, of inbreng of overdracht in een maatschappij of vennootschap van zijn handelsfonds, bedrijfstak of zijn uitrusting door de Wederpartij, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Wederpartij verschuldigd is aan de met de Verhuurder verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar na ingebrekestelling. Tevens heeft de Verhuurder in voormeld geval het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn te beëindigen door het versturen van een aangetekende brief, zonder dat de Verhuurder daarvoor tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden en onverminderd het recht op schadevergoeding van de Verhuurder.

Artikel 6.  Klachten

1. Klachten omtrent de geleverde materialen moet binnen 1 uur na ontvangst van de materialen door de Wederpartij schriftelijk bij ons worden ingediend. De betrokken materialen dienen in dat geval voor inspectie voor ons beschikbaar zijn.

2. Klachten geven de Wederpartij niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.

Artikel 7.  Aansprakelijkheid

1. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde worden toegebracht al dan niet met schuld van de Huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.

2. De Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de Verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.

3. De Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de Verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende huurtijd gepleegde overtredingen.

4. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de Huurder of een derde aan wie de Huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld lijdt ten gevolge van het niet goed functioneren van het gehuurde. De Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de afspraken van de door de Verhuurder ingeschakelde hulppersonen.

5. Indien de Huurder door weke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperioden dan is de Verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk doch blijft de Huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.

6. De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een Huurder of derde lijdt ten gevolgen van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan de Verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.

7. De Verhuurder kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade of boetes veroorzaakt door lozingen of lekkage van rioolwater of andere stoffen uit het gehuurde.

8. De Huurder is volledige verantwoordelijk voor eventuele lozingsrechten van rioolwater of andere stoffen komend uit het gehuurde.

Artikel 8. Reparaties

1. Indien reparaties noodzakelijk zijn aan het gehuurde dan dient de Huurder hierover vooraf overleg te plegen met de Verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaande overleg met Verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde. Reparaties zullen voor rekening van de Huurder geschieden.

Artikel 9. Overmacht

1. Onder overmacht word in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verhuurder niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Verhuurder en  zijn partners daaronder begrepen.

2. Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de Verhuurder verhinderd wordt heeft de Huurder en de Verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen.

3. Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10. Annulering

1. De Huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt is de huurder geen huursom verschuldigd. Indien de annulering geschiedt binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is de Huurder de volledige huursom verschuldigd.

Artikel 11.  Geschillen

1. De overeenkomst met de Wederpartij wordt uitsluitend beheerd door het Nederlandse recht.

2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlands bevoegde rechter.

Alle prijzen zijn in €. Nadruk of kopiëren alleen met schriftelijke toestemming. Voor alle prijzen geld, prijswijzigingen voorbehouden. Leveringen alleen zolang de voorraad strekt.

Tiemessen Verhuur

Dorpsstraat 28

7075 AE Etten (Gld.)

Kvk: 55616097

Btw-nr: NL002246901B39

Tel: 06- 151 72 862

E-mail:info@tiemessenverhuur.nl

Website:www.tiemessenverhuur.nl